Vraag en antwoord

Per categorie geven we de antwoorden op de gestelde vragen


Bij wie moet ik zijn voor vragen/opmerkingen? Hoe kan ik deze mensen bereiken, ook als ik geen pc heb? Krijg ik antwoord op mijn vragen/opmerkingen, en zo ja: hoe? Kan ik ook een in gesprek gaan?

De voorzitter van de wijkkerkenraad (Wouter Voshol) is het eerste aanspreekpunt voor vragen of opmerkingen over huisvesting. Je kan hem bellen (06-10780624), e-mailen (hw.voshol@gmail.com) en uiteraard ook aanspreken. Schriftelijke vragen kunnen worden gericht aan de scriba van de wijkkerkenraad (Gerard Groot) en verzonden naar Schans 20, 4207 EP Gorinchem of naar gpgroot@gmail.com

Wat wordt er gecommuniceerd?

Het is het doel van de wijkkerkenraad om iedereen zo goed mogelijk te informeren over de stappen in het proces van huisvesting van het Open Pastoraat. Daarom heeft de wijkkerkenraad een werkgroep Bestuurlijke communicatie ingesteld, om de communicatie over de huisvesting voor te bereiden. Deze werkgroep heeft tot doel om alle informatie die beschikbaar is te achterhalen, te bundelen en te verspreiden. Zodra er informatie beschikbaar is over de koop/verkoop, verbouw, voorstellen, belangstellenden, enz. zal dit worden gedeeld via onze bestaande informatiekanalen.

Hoe en waar wordt er gecommuniceerd?

De werkgroep Bestuurlijke communicatie verzamelt alle beschikbare informatie, bundelt deze en verspreidt deze via de e-mailnieuwsbrief en via afkondigingen in de zondagse eredienst en via de website www.openpastoraat.nl.

Hoe reageert de wijkkerkenraad als er negatieve geluiden klinken?

De wijkkerkenraad wil alle leden zo goed mogelijk informeren over de stappen in het proces van huisvesting van het Open Pastoraat. Een nieuw kerkgebouw kan een ingrijpende verandering zijn en het is daarom denkbaar dat daar zowel positieve als negatieve geluiden bij los komen. Als er negatieve geluiden klinken wordt door de werkgroep Bestuurlijke communicatie bij de betrokkenen geïnformeerd. Tijdens het gesprek zal ook besproken worden op welke wijze deze geluiden en de antwoorden van de wijkkerkenraad verder gedeeld worden.

Wat zijn de vervolgstappen na het besluit van de Algemene Kerkenraad?

De Algemene Kerkenraad start zo spoedig mogelijk een project met meerdere werkgroepen. De Algemene Kerkenraad heeft begin maart 2016 een brief gestuurd naar de wijkkerkenraden, waarin de projectstructuur is uitgewerkt. Via een mailing naar de gemeenteleden is ieder gemeentelid van het Open Pastoraat gevraagd zijn of haar talenten in te zetten en zich aan te melden voor een werkgroep. De Algemene Kerkenraad maakt een selectie van de mensen die zitting nemen in de werkgroepen.

Wat gaat de Algemene Kerkenraad doen om alle kerkleden in Gorinchem eenduidig en volledig te informeren over de ontwikkelingen? Op welke wijze wordt het onderdeel ‘communicatie’ ingebed in de projectstructuur van de Algemene Kerkenraad?

De Algemene Kerkenraad heeft op dit moment in overweging hoe de communicatie vanuit het totale project wordt georganiseerd. De AK heeft in oktober 2015 toegezegd belang te hechten aan duidelijke en eenduidige communicatie naar de gemeente in dit project.

Is ingeschat hoe lang de verkoop van Exoduskerk gaat duren?

Nee, die inschatting is niet gemaakt en zeer moeilijk te maken, omdat we daarbij afhankelijk zijn van externe partijen.

Is bekend of en hoeveel mensen het OP gaan verlaten als de diensten op zondag in een ander gebouw worden gehouden?

De wijkkerkenraad zet zich hard in voor het behoud van een eigen kerkruimte, maar nog meer voor het behoud van de gemeenschap. We doen dit vanuit de overtuiging dat God gebeurt tussen mensen dat daarin het samen gemeente zijn de belangrijkste pijler is. Er is geen schatting gemaakt van het aantal mensen dat het OP gaat verlaten als we op zondag in een andere kerk dan de Exoduskerk de eredienst hebben. We hopen met een oplossing te kunnen komen waarbij het gemeente zijn zoals we dat nu beleven in stand kan blijven.

Is berekend (evt. in stappen van 5 tot 50%) hoeveel minder toegezegd zou worden aan Actie Kerkbalans als de Exoduskerk verkocht wordt?

We weten niet wat het effect van de verkoop van de Exoduskerk op de toezeggingen aan Actie Kerkbalans vanuit het OP zal zijn. In dit stadium is het nog niet mogelijk om dat te zeggen. Wel zijn verschillende scenario’s doorberekend. In het maximale scenario van een daling van 50% van het aantal betalende leden, zou dit een daling op Actie Kerkbalans van circa €27.500 inhouden.

Hoeveel leden heeft het Open Pastoraat?

In januari 2017 heeft het Open Pastoraat 535 leden in de administratie.

Hoe gaat de verhuizing? Heeft de wijkkerkenraad daar een draaiboek, inclusief communicatieplanning voor?

Hoe de verhuizing er in detail uit gaat zien is nog niet bekend. Voordat de verhuizing uitgevoerd gaat worden, zal een draaiboek worden opgesteld. Pas dan kan er een kostenraming komen en kunnen we met elkaar denken over besparingen. Dan kunnen de hierboven staande vragen beantwoord worden. Uiteraard zal hierover worden gecommuniceerd, zodat alle tips en mogelijke hulp geïnventariseerd en gebruikt kan worden.

Is het handig om te inventariseren wie wat kan/wil doen op het moment van de verhuizing?

Hoe de verhuizing er in detail uit gaat zien is nog niet bekend. Voordat de verhuizing uitgevoerd gaat worden, zal een draaiboek worden opgesteld. Pas dan kan er een kostenraming komen en kunnen we met elkaar denken over besparingen. Dan kunnen de hierboven staande vragen beantwoord worden. Uiteraard zal hierover worden gecommuniceerd, zodat alle tips en mogelijke hulp geïnventariseerd en gebruikt kan worden.

Welke voor ons belangrijke dingen moeten sowieso mee verhuisd worden?

Hoe de verhuizing er in detail uit gaat zien is nog niet bekend. Voordat de verhuizing uitgevoerd gaat worden, zal een draaiboek worden opgesteld. Pas dan kan er een kostenraming komen en kunnen we met elkaar denken over besparingen. Dan kunnen de hierboven staande vragen beantwoord worden. Uiteraard zal hierover worden gecommuniceerd, zodat alle tips en mogelijke hulp geïnventariseerd en gebruikt kan worden.

Heeft de wijkkerkenraad al een idee hoe duur die verhuizing wordt en of daar nog op te besparen valt?

Hoe de verhuizing er in detail uit gaat zien is nog niet bekend. Voordat de verhuizing uitgevoerd gaat worden, zal een draaiboek worden opgesteld. Pas dan kan er een kostenraming komen en kunnen we met elkaar denken over besparingen. Dan kunnen de hierboven staande vragen beantwoord worden. Uiteraard zal hierover worden gecommuniceerd, zodat alle tips en mogelijke hulp geïnventariseerd en gebruikt kan worden.

Inrichting nieuwe kerkzaal in De Heul en de kerkzaal van de Johanneskerk.

Hoe wordt besloten over de inrichting van de nieuwe kerkzaal in De Heul?

Voor de inrichting van de nieuwe kerkzaal in De Heul wordt door de Algemene Kerkenraad een werkgroep ingesteld. Het is nog niet bekend wie er in de inrichtingscommissie van de nieuwe kerkzaal zitting heeft.

Hoe is de coördinatie binnen de commissie geregeld?

Ieder lid van de werkgroep(en) is aangesteld door de Algemene Kerkenraad. Iedere werkgroep heeft een voorzitter die tevens coördinator is van het proces en het werk van de werkgroep.

Waar kan ik terecht als ik een idee of een aanpassing heb voor de inrichting?

Nadat de werkgroep voor de inrichting is ingesteld, wordt ook een platform gecreëerd voor communicatie en het delen van ideeën. Maar als u nu al concrete ideeën kwijt wil, dan kan dat via e-mail aan Wouter Voshol (hw.voshol@gmail.com) of Gerard Groot (gpgroot@gmail.com) of schriftelijk naar de wijkkerkenraad: p/a Schans 20, 4207 EP Gorinchem. De ideeën worden dan bewaard voor de werkgroep.

Wat gebeurt er met het orgel van de Exoduskerk?

Het is nog niet bekend wat er met het orgel gebeurt als het Open Pastoraat naar de andere zaal gaat. Te zijner tijd wordt dit, afhankelijk van de koper van de kerk, besproken. De wijkkerkenraad van het Open Pastoraat is hierover niet beslissingsbevoegd, dat is het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Gorinchem. Zij volgen de regels die hierover in de kerkorde zijn opgenomen.

Wordt er op gelet dat er zoveel mogelijk duurzaam materiaal gebruikt wordt?

Binnen de Protestantse Gemeente Gorinchem leeft de wens om zo duurzaam mogelijk te leven en om te gaan met de wereld. Vanuit die wens en opdracht zal binnen de mogelijkheden van een nog te verkrijgen omgevingsvergunning en het beschikbare budget gekeken worden naar de mogelijkheden voor gebruik van duurzame materialen.

Houden jullie ook rekening met de slechthorenden?

De overgang naar een nieuwe kerkzaal biedt kansen om de zaal zo in te richten dat aan alle eisen van deze tijd wordt voldaan. De wijkkerkenraad vindt het belangrijk dat de nieuwe kerkzaal voor het Open Pastoraat niet alleen het gemeente zijn ondersteunt wordt, maar ook dat het een plaats is waar iedereen deel kan nemen aan de diensten. De inrichting en de logistiek daaromheen wordt uitgewerkt door een commissie van de Algemene Kerkenraad. Het Open Pastoraat is hierin vertegenwoordigd.
Onderdeel van die opdracht zal onder andere zijn dat rekening gehouden moet worden met de bereikbaarheid van de zaal voor mindervaliden, de geluidskwaliteit en dergelijke. Op dit moment is nog niet bekend wie in de werkgroep zitten of wanneer de verbouwing van het wijkcentrum De Heul begint. De eerste stap is, zoals door de Algemene Kerkenraad besloten, het verkopen van de Exoduskerk.

Zorgen jullie wel voor goed-zittende stoelen?

De overgang naar een nieuwe kerkzaal biedt kansen om de zaal zo in te richten dat aan alle eisen van deze tijd wordt voldaan. De wijkkerkenraad vindt het belangrijk dat de nieuwe kerkzaal voor het Open Pastoraat niet alleen het gemeente zijn ondersteunt wordt, maar ook dat het een plaats is waar iedereen deel kan nemen aan de diensten. De inrichting en de logistiek daaromheen wordt uitgewerkt door een commissie van de Algemene Kerkenraad. Het Open Pastoraat is hierin vertegenwoordigd.
Onderdeel van die opdracht zal onder andere zijn dat rekening gehouden moet worden met de bereikbaarheid van de zaal voor mindervaliden, de geluidskwaliteit en dergelijke. Op dit moment is nog niet bekend wie in de werkgroep zitten of wanneer de verbouwing van het wijkcentrum De Heul begint. De eerste stap is, zoals door de Algemene Kerkenraad besloten, het verkopen van de Exoduskerk.

Kan de opstelling het liefst ringvormig?

De overgang naar een nieuwe kerkzaal biedt kansen om de zaal zo in te richten dat aan alle eisen van deze tijd wordt voldaan. De wijkkerkenraad vindt het belangrijk dat de nieuwe kerkzaal voor het Open Pastoraat niet alleen het gemeente zijn ondersteunt wordt, maar ook dat het een plaats is waar iedereen deel kan nemen aan de diensten. De inrichting en de logistiek daaromheen wordt uitgewerkt door een commissie van de Algemene Kerkenraad. Het Open Pastoraat is hierin vertegenwoordigd.
Onderdeel van die opdracht zal onder andere zijn dat rekening gehouden moet worden met de bereikbaarheid van de zaal voor mindervaliden, de geluidskwaliteit en dergelijke. Op dit moment is nog niet bekend wie in de werkgroep zitten of wanneer de verbouwing van het wijkcentrum De Heul begint. De eerste stap is, zoals door de Algemene Kerkenraad besloten, het verkopen van de Exoduskerk.

Nemen jullie gelijk het mogelijke gebruik van moderne apparatuur, zoals beamers, mee?

De overgang naar een nieuwe kerkzaal biedt kansen om de zaal zo in te richten dat aan alle eisen van deze tijd wordt voldaan. De wijkkerkenraad vindt het belangrijk dat de nieuwe kerkzaal voor het Open Pastoraat niet alleen het gemeente zijn ondersteunt wordt, maar ook dat het een plaats is waar iedereen deel kan nemen aan de diensten. De inrichting en de logistiek daaromheen wordt uitgewerkt door een commissie van de Algemene Kerkenraad. Het Open Pastoraat is hierin vertegenwoordigd.
Onderdeel van die opdracht zal onder andere zijn dat rekening gehouden moet worden met de bereikbaarheid van de zaal voor mindervaliden, de geluidskwaliteit en dergelijke. Op dit moment is nog niet bekend wie in de werkgroep zitten of wanneer de verbouwing van het wijkcentrum De Heul begint. De eerste stap is, zoals door de Algemene Kerkenraad besloten, het verkopen van de Exoduskerk.

Zijn de zalen goed bereikbaar voor mindervaliden?

De overgang naar een nieuwe kerkzaal biedt kansen om de zaal zo in te richten dat aan alle eisen van deze tijd wordt voldaan. De wijkkerkenraad vindt het belangrijk dat de nieuwe kerkzaal voor het Open Pastoraat niet alleen het gemeente zijn ondersteunt wordt, maar ook dat het een plaats is waar iedereen deel kan nemen aan de diensten. De inrichting en de logistiek daaromheen wordt uitgewerkt door een commissie van de Algemene Kerkenraad. Het Open Pastoraat is hierin vertegenwoordigd.
Onderdeel van die opdracht zal onder andere zijn dat rekening gehouden moet worden met de bereikbaarheid van de zaal voor mindervaliden, de geluidskwaliteit en dergelijke. Op dit moment is nog niet bekend wie in de werkgroep zitten of wanneer de verbouwing van het wijkcentrum De Heul begint. De eerste stap is, zoals door de Algemene Kerkenraad besloten, het verkopen van de Exoduskerk.

Is er voldoende parkeergelegenheid en plaats voor fietsen?

De overgang naar een nieuwe kerkzaal biedt kansen om de zaal zo in te richten dat aan alle eisen van deze tijd wordt voldaan. De wijkkerkenraad vindt het belangrijk dat de nieuwe kerkzaal voor het Open Pastoraat niet alleen het gemeente zijn ondersteunt wordt, maar ook dat het een plaats is waar iedereen deel kan nemen aan de diensten. De inrichting en de logistiek daaromheen wordt uitgewerkt door een commissie van de Algemene Kerkenraad. Het Open Pastoraat is hierin vertegenwoordigd.
Onderdeel van die opdracht zal onder andere zijn dat rekening gehouden moet worden met de bereikbaarheid van de zaal voor mindervaliden, de geluidskwaliteit en dergelijke. Op dit moment is nog niet bekend wie in de werkgroep zitten of wanneer de verbouwing van het wijkcentrum De Heul begint. De eerste stap is, zoals door de Algemene Kerkenraad besloten, het verkopen van de Exoduskerk.

Wordt er rekening gehouden met de leegloop van onze kerken, zodat we niet steeds in een halfgevulde zaal zitten (suggestie: flexibel stoelen bij/wegzetten)?

De overgang naar een nieuwe kerkzaal biedt kansen om de zaal zo in te richten dat aan alle eisen van deze tijd wordt voldaan. De wijkkerkenraad vindt het belangrijk dat de nieuwe kerkzaal voor het Open Pastoraat niet alleen het gemeente zijn ondersteunt wordt, maar ook dat het een plaats is waar iedereen deel kan nemen aan de diensten. De inrichting en de logistiek daaromheen wordt uitgewerkt door een commissie van de Algemene Kerkenraad. Het Open Pastoraat is hierin vertegenwoordigd.
Onderdeel van die opdracht zal onder andere zijn dat rekening gehouden moet worden met de bereikbaarheid van de zaal voor mindervaliden, de geluidskwaliteit en dergelijke. Op dit moment is nog niet bekend wie in de werkgroep zitten of wanneer de verbouwing van het wijkcentrum De Heul begint. De eerste stap is, zoals door de Algemene Kerkenraad besloten, het verkopen van de Exoduskerk.

Wie zit er in de werkgroep?

De overgang naar een nieuwe kerkzaal biedt kansen om de zaal zo in te richten dat aan alle eisen van deze tijd wordt voldaan. De wijkkerkenraad vindt het belangrijk dat de nieuwe kerkzaal voor het Open Pastoraat niet alleen het gemeente zijn ondersteunt wordt, maar ook dat het een plaats is waar iedereen deel kan nemen aan de diensten. De inrichting en de logistiek daaromheen wordt uitgewerkt door een commissie van de Algemene Kerkenraad. Het Open Pastoraat is hierin vertegenwoordigd.
Onderdeel van die opdracht zal onder andere zijn dat rekening gehouden moet worden met de bereikbaarheid van de zaal voor mindervaliden, de geluidskwaliteit en dergelijke. Op dit moment is nog niet bekend wie in de werkgroep zitten of wanneer de verbouwing van het wijkcentrum De Heul begint. De eerste stap is, zoals door de Algemene Kerkenraad besloten, het verkopen van de Exoduskerk.

Hoe is de coördinatie binnen de werkgroep geregeld?

De overgang naar een nieuwe kerkzaal biedt kansen om de zaal zo in te richten dat aan alle eisen van deze tijd wordt voldaan. De wijkkerkenraad vindt het belangrijk dat de nieuwe kerkzaal voor het Open Pastoraat niet alleen het gemeente zijn ondersteunt wordt, maar ook dat het een plaats is waar iedereen deel kan nemen aan de diensten. De inrichting en de logistiek daaromheen wordt uitgewerkt door een commissie van de Algemene Kerkenraad. Het Open Pastoraat is hierin vertegenwoordigd.
Onderdeel van die opdracht zal onder andere zijn dat rekening gehouden moet worden met de bereikbaarheid van de zaal voor mindervaliden, de geluidskwaliteit en dergelijke. Op dit moment is nog niet bekend wie in de werkgroep zitten of wanneer de verbouwing van het wijkcentrum De Heul begint. De eerste stap is, zoals door de Algemene Kerkenraad besloten, het verkopen van de Exoduskerk.

Wanneer beginnen we daadwerkelijk met de verbouwing van de Heul?

De overgang naar een nieuwe kerkzaal biedt kansen om de zaal zo in te richten dat aan alle eisen van deze tijd wordt voldaan. De wijkkerkenraad vindt het belangrijk dat de nieuwe kerkzaal voor het Open Pastoraat niet alleen het gemeente zijn ondersteunt wordt, maar ook dat het een plaats is waar iedereen deel kan nemen aan de diensten. De inrichting en de logistiek daaromheen wordt uitgewerkt door een commissie van de Algemene Kerkenraad. Het Open Pastoraat is hierin vertegenwoordigd.
Onderdeel van die opdracht zal onder andere zijn dat rekening gehouden moet worden met de bereikbaarheid van de zaal voor mindervaliden, de geluidskwaliteit en dergelijke. Op dit moment is nog niet bekend wie in de werkgroep zitten of wanneer de verbouwing van het wijkcentrum De Heul begint. De eerste stap is, zoals door de Algemene Kerkenraad besloten, het verkopen van de Exoduskerk.

Waar kan ik terecht als ik een idee of een aanpassing heb voor de verbouwing?

De overgang naar een nieuwe kerkzaal biedt kansen om de zaal zo in te richten dat aan alle eisen van deze tijd wordt voldaan. De wijkkerkenraad vindt het belangrijk dat de nieuwe kerkzaal voor het Open Pastoraat niet alleen het gemeente zijn ondersteunt wordt, maar ook dat het een plaats is waar iedereen deel kan nemen aan de diensten. De inrichting en de logistiek daaromheen wordt uitgewerkt door een commissie van de Algemene Kerkenraad. Het Open Pastoraat is hierin vertegenwoordigd.
Onderdeel van die opdracht zal onder andere zijn dat rekening gehouden moet worden met de bereikbaarheid van de zaal voor mindervaliden, de geluidskwaliteit en dergelijke. Op dit moment is nog niet bekend wie in de werkgroep zitten of wanneer de verbouwing van het wijkcentrum De Heul begint. De eerste stap is, zoals door de Algemene Kerkenraad besloten, het verkopen van de Exoduskerk.

Samenwerking andere wijkgemeenten

Wie onderhoud de contacten met de wijkgemeente Johanneskerk?

Het moderamen van de wijkkerkenraad onderhoudt het contact met de wijkgemeente Johanneskerk. Dit contact wordt voorbereid door de werkgroep Bestuurlijke communicatie.

Wat als er onderling verschil van mening is over verbouw of inrichting?

Verschillen van mening worden, in goed overleg in de werkgroep besproken. Als deze meningsverschillen na overleg in de werkgroep blijven bestaan, wordt conform de kerkorde door de wijkkerkenraden besloten over het vervolg. In deze besluitvorming wordt de gemeente betrokken.

De Algemene Kerkenraad is verantwoordelijk voor de juridische aspecten van huisvesting en gebouwbeheer. Bij wie laat de Algemene Kerkenraad de verantwoordelijkheid voor het proces van ‘verhuizing’ en ‘samen onder één dak’?

De Algemene Kerkenraad heeft tijdens de informatieavond op 6 oktober 2015 aangegeven dat de wijkkerkenraden van het Open Pastoraat en de wijkgemeente Johanneskerk verantwoordelijk zijn voor het proces van ‘verhuizing’ en ‘samen onder één dak’. De wijkkerkenraad heeft de AK gevraagd dit expliciet in de projectstructuur op te nemen en te faciliteren.

Uit de Wijkgemeente Johanneskerk komen signalen dat er bij gemeenteleden ernstige twijfels zijn over de haalbaarheid en werkbaarheid van twee wijkgemeenten die kerken onder één dak. Deze twijfels worden gekoppeld aan de ervaringen van twee wijkgemeenten in Middelburg, die eenzelfde besluit hebben genomen.

Het samengaan van twee wijkgemeenten onder één dak is een eendrachtig besluit van de wijkkerkenraden van het Open Pastoraat en de wijkgemeente Johanneskerk, waarbij beide gemeenten gehoord zijn. Maar het is een grote verandering en het zal zeker wennen zijn. Dat betekent dat er goede afspraken gemaakt moeten worden en dat in het proces daartoe nauw samengewerkt moet worden. Dat proces krijgt nader vorm. Van de ervaringen in Middelburg kunnen we wellicht leren.

Wordt er ook gedacht aan het fuseren van wijkgemeenten of het ontslaan van predikanten?

Nee, daar wordt niet aan gedacht. We behouden de wijkgemeenten met ieder hun eigen identiteit. De uitgangspunten over de pastorale formatie die bij de fusie zijn opgesteld blijven onverkort van kracht: mensen gaan voor stenen.

Wordt rekening gehouden met de onderlinge verschillen tussen de wijkgemeenten?

Onderlinge (theologische) verschillen zijn, worden en blijven herkend en erkend. De PKN is een pluriforme kerk en de Protestantse Gemeente in Gorinchem is daar een afspiegeling van. Bestuurlijk zijn we één kerk, met allen daarin gelijke stem.

Heeft het samen kerkdiensten organiseren in één gebouw gevolgen voor gastpredikanten die uitgenodigd worden?

Nee, als er twee wijkgemeenten gebruik maken van één kerkgebouw met twee kerkzalen heeft dat geen gevolgen voor de gastpredikanten van één of beide wijkgemeenten. Onderlinge (theologische) verschillen zijn, worden en blijven herkend en erkend. De PKN is een pluriforme kerk en de Protestantse Gemeente in Gorinchem is daar een afspiegeling van.

Is kerkruil met andere kerkgenootschappen in Gorinchem overwogen ten opzichte van verkoop van een markant, maar duur gebouw?

Ja, kerkruil met andere religieuze genootschappen is overwogen. Enkele gesprekken zijn hieromtrent ook gevoerd. Dat heeft tot niets geleid.

Is verkoop van de Exoduskerk écht nodig?

Ja, helaas is verkoop van de Exoduskerk echt nodig om de financiën van de Protestantse Gemeente Gorinchem meer gezond te krijgen. Als de Exoduskerk niet verkocht wordt, blijft er een jaarlijks tekort van circa € 55.000,-. Vooral de onderhoudskosten en de stookkosten van de Exoduskerk zijn heel hoog.

Moeten wij de Exoduskerk verkopen, omdat er een grote wens is voor nieuwbouw in Gorinchem-Oost?

Nee, de Exoduskerk wordt niet verkocht om nieuwbouw in Gorinchem-Oost te realiseren. Voor de fusie in 2013 bestond er een financieel tekort voor het in stand houden van twee kerken in Gorinchem-West. Om dit financiële probleem op te lossen is verkoop van de Exoduskerk noodzakelijk. Daarnaast is er de noodzaak van het realiseren van een kerkgebouw voor de wijkgemeente Dalem/Gorinchem-Oost. Dit wordt nu gelijktijdig aangepakt. Ook zonder realisatie van een kerkgebouw in Gorinchem-Oost zou de Exoduskerk verkocht worden.

Moet de Exoduskerk verkocht worden omdat het Open Pastoraat zo'n lage bijdrage heeft bij Actie Kerkbalans?

Het OP heeft een lage bijdrage in Actie Kerkbalans. Dat is één van de redenen, maar niet de enige van het financieel tekort in de Protestantse Gemeente Gorinchem.

Ondanks alle aanpassingen, incl. verkoop van de Exoduskerk, blijft er een jaarlijks tekort op de exploitatie. Wat wordt daaraan gedaan?

Er worden verschillende stappen gezet. Ten eerste wordt de huisvesting aangepast. Ten tweede is de formatieplaats van Ds. Bras na zijn emeritaat gedeeltelijk ingevuld door een kerkelijk werker die in deeltijd werkt. Ten derde is met het pensioen van de heer Bouman als koster van de Exoduskerk deze formatieplaats niet ingevuld en ten vierde werkt het College van Kerkrentmeesters aan het verhogen van de inkomsten. Inkomsten die overigens voor het grootste deel ook bij de leden vandaan moeten komen.
De wijkkerkenraad maakt zich wel ernstig zorgen over de grote daling van de bijdrage van het OP bij Actie Kerkbalans. Hoewel in het in 2015 ten opzichte van 2014 is aangetrokken, kunnen we omgerekend onze eigen dominee niet betalen. In de jaren 2015, 2016 en 2017 zijn de bijdragen en toezeggingen sterk gedaald.

Is er gekeken naar de mogelijkheid om de Exoduskerk op te nemen in een Stichting die de kerk gaat verhuren, waarbij het OP de zondagmorgen kan huren?

Ja, deze optie is onderzocht ter voorbereiding op het besluit van de Algemene Kerkenraad in juni 2015. Dit heeft tot niets geleid.

Is er voorzien in een overgangsperiode na verkoop tot we in een nieuwe zaal kunnen: worden daar nu al acties voor ondernomen? Kan dit betekenen dat we een tijdje elke zondag in een andere ruimte kerken?

Nee, er is niet voorzien in een overgangsperiode tussen verkoop van de Exoduskerk en de verhuizing naar de nieuwe kerkzaal. Dit houdt in dat het Open Pastoraat in het slechtste geval een periode ‘dakloos’ is en gebruik zal moeten maken van andere kerkzalen in Gorinchem. De wijkkerkenraad heeft hier expliciet toe besloten, om niet teveel druk te leggen op het tegelijkertijd realiseren van een nieuwe kerkzaal terwijl de Exoduskerk (nog) niet verkocht is. De wijkkerkenraad vertrouwt op de gemeenschap van het Open Pastoraat om die periode te overbruggen. Uiteraard doet de wijkkerkenraad alle moeite om het ongemak te minimaliseren.


Besluiten Algemene Kerkenraad

Is er een Regionaal College dat fiat moet geven voor verkoop, verbouw of nieuwbouw?

Voor gemeenten en diaconieën geldt, dat zij goedkeuring nodig hebben voor een aantal handelingen. Dit staat beschreven in Ordinantie 11-8-3. Dit geldt onder andere voor het op ingrijpende wijze verbouwen, uitbreiden of restaureren, verkopen of op andere wijze vervreemde en afbreken van een kerkgebouw dat vermeld staat op de lijst van het Regionaal College voor Behandeling van Beheerszaken. Het is bij de wijkkerkenraad van het Open Pastoraat (nog) niet bekend of de Exoduskerk of wijkcentrum De Heul op de bedoelde lijst zijn vermeld.

Is de begroting van de nieuwbouw in Gorinchem-Oost realistisch?

Tijdens de informatieavond van 6 oktober 2015 heeft de Algemene Kerkenraad aangegeven dat het College van Kerkrentmeesters deze begroting als ‘realistisch’ heeft geclassificeerd, mede op basis van de toezegging van een aannemer voor deze bouwsom de kerk te realiseren.

Zijn in de begroting voor nieuwbouw in Gorinchem-Oost ook de kosten voor nieuw interieur (tafels, stoelen, gordijnen, orgel, liturgisch centrum, etc.) meegenomen?

Tijdens de informatieavond van 6 oktober 2015 heeft de Algemene Kerkenraad aangegeven dat die kosten zijn meegekomen in het bedrag.

Zijn voor de komende jaren de onderhoudskosten van de nieuwbouw in Gorinchem-Oost berekend en opgenomen in de begroting? Kunnen we dat betalen?

Tijdens de informatieavond van 6 oktober 2015 heeft de Algemene Kerkenraad aangegeven dat hier rekening mee is gehouden. Door gebruik te maken van onderhoudsvriendelijke materialen zal het beheer door vrijwilligers gedaan kunnen worden. En doordat de hoge uitgave voor de Exoduskerk voor onderhoud niet meer drukt op de begroting is er ruimte voor het onderhoud in Oost.

Hoe zeker is de nieuwbouw in Gorinchem Oost? Betekent nieuwbouw in Oost dat we als PKN door onze reserves zijn? Wordt er bij nieuwbouw rekening gehouden met de leegloop van kerken? Als we de financiële onderbouwing nog steeds niet goed genoeg vinden, gaan we dan toch akkoord met nieuwbouw?

Met het huisvestingsbesluit van de Algemene Kerkenraad in juni 2015 is nieuwbouw in Gorinchem-Oost zeker. Eind september 2015 heeft de scriba van de Generale Synode zijn visierapport over de kerk in 2025 (Kerk 2025, Waar een Woord is is een Weg) gepresenteerd. Hij benoemd hierin ook zijn visie op het vastgoed van kerken. Hij stelt dat de PKN niet in iedere wijk een kerkgebouw moet hebben om toch als kerk present te zijn in de maatschappij. Tijdens de informatieavond op 6 oktober 2015 heeft de Algemene Kerkenraad toegezegd te reflecteren op de visie van de PKN en het huisvestingsbesluit van de Protestantse Gemeente Gorinchem, alsmede op de demografische ontwikkelingen die hieraan ten grondslag liggen.

Wie betaalt als bouwkosten tegenvallen?

Deze vraag is voorgelegd aan het College van Kerkrentmeesters.

Er is een structureel jaarlijks tekort van ruim € 20.000 in de begroting van de Protestantse Gemeente Gorinchem. Dat is onverantwoord! Geen schulden, zeker niet voor ons nageslacht. Wordt dit probleem opgelost met het huisvestingsbesluit?

De vraag of met dit huisvestingsbesluit het structurele tekort van de Protestantse Gemeente Gorinchem wordt opgelost is voorgelegd aan het College van Kerkrentmeesters.

Is er genoeg geld om de kerkzaal op te knappen?

Het legaat dat in het verleden is verkregen is uitsluitend bedoeld voor deze herinrichting. Alleen wanneer was gekozen voor verkoop van de Johanneskerk (in plaats van de Exoduskerk) had het legaat aangewend mogen worden voor nieuwbouw in Oost. Dit gegeven heeft tot een veranderd inzicht geleid. Er hoeft niet meer gewacht te worden met het maken van concrete plannen voor de herinrichting.

Bij een structureel tekort: welke predikant raken we kwijt?

Tijdens de informatieavond van de Algemene Kerkenraad op 6 oktober 2015 is toegelicht dat de uitgangspunten over de pastorale formatie die bij de fusie zijn opgesteld onverkort van kracht blijven: mensen gaan voor stenen.

Is er een goed geldwervingsplan per wijkgemeente?

Of er per wijkgemeente een goed geldwervingsplan ligt is ons niet bekend. Het Open Pastoraat heeft ten aanzien van de financiën bezuinigd op de uitgaven uit de wijkkas en doet geregeld een appèl op gemeenteleden om te blijven geven voor Actie Kerkbalans en de wijkkas.

Wordt de predikantsformatie in wijkgemeente Dalem/Gorinchem-Oost aangepast als de begroting voor nieuwbouw niet sluitend zou zijn?

Bij een structureel blijvend tekort op de begroting van de Protestantse Gemeente Gorinchem zal wijkgemeente-overstijgend in de Algemene Kerkenraad een besluit genomen moeten worden. Tijdens de informatieavond van de Algemene Kerkenraad op 6 oktober 2015 is toegelicht dat de uitgangspunten over de pastorale formatie die bij de fusie zijn opgesteld onverkort van kracht blijven: mensen gaan voor stenen.

Is er een garantie voor huidige pastorale formatie?

Tijdens de informatieavond van de Algemene Kerkenraad op 6 oktober 2015 is toegelicht dat de uitgangspunten over de pastorale formatie die bij de fusie zijn opgesteld onverkort van kracht blijven: mensen gaan voor stenen. Feit blijft wel dat er voldoende inkomsten moeten zijn om de predikanten te betalen.

Hoe is na de verhuizing onze vermogenspositie?

Deze vraag is voorgelegd aan het College van Kerkrentmeesters.

Wordt het straks jarenlang leuren om geld, omdat we er flink bij ingeleverd hebben met de verkoop en verhuizing?

Deze vraag is voorgelegd aan het College van Kerkrentmeesters.

Worden eventuele financiële tegenvallers PGG-breed gedragen?

Deze vraag is voorgelegd aan het College van Kerkrentmeesters.

Blijven we wel zorgen dat er predikanten in het Gorcumse blijven komen?

Tijdens de informatieavond van de Algemene Kerkenraad op 6 oktober 2015 is toegelicht dat de uitgangspunten over de pastorale formatie die bij de fusie zijn opgesteld onverkort van kracht blijven: mensen gaan voor stenen.


Tussentijds – zonder dak

Gaan we met verschoven tijden op zondag naar de kerk?

Nee, in het huisvestingsbesluit is rekening gehouden met de zondagse eredienst voor iedere wijkgemeente om 10.00 uur. De wijkkerkenraad kan zo nodig na de gemeente gekend en gehoord te hebben wel anders besluiten.

Is er een tijdsdruk tussen verkoop Exoduskerk en verbouwingen?

Ja, het is financieel noodzakelijk de huisvestingspositie van de Protestantse Gemeente Gorinchem zo spoedig mogelijk aan te passen.

Er wordt wel heel simpel gesteld dat het Open Pastoraat zomaar de Johanneskerk wordt ingeschoven. Is dat de beste oplossing?

Het Open Pastoraat wordt niet zonder meer in de Johanneskerk geschoven. Aan het wijkcentrum De Heul wordt een ruimte aangebouwd/verbouwd waar het Open Pastoraat de eredienst kan houden. In één gebouw worden twee kerkzalen gerealiseerd, waarin beide om 10.00 uur een kerkdienst kan plaatsvinden. Er is geen sprake van een fusie of nadere samenwerking. Het besluit is genomen na ruim onderzoek en breed beraad in alle wijkgemeenten, de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters.

Is er wel rekening mee gehouden dat een aantal leden (met name ouderen) vertrekken als we met variabele tijden gaan werken?

Er is niet besloten tot het werken met variabele tijden. Het Open Pastoraat blijft om 10.00 uur kerken. De wijkkerkenraad kan zo nodig na de gemeente gekend en gehoord te hebben wel anders besluiten.

Hoe wordt het vervoer geregeld voor ouderen?

De wijkkerkenraad zal op een later moment in overleg met de gemeenteleden het vervoer van en naar de nieuwe kerkzaal (laten) organiseren.

Hoe gaat het met uitvaarten als de Exoduskerk verkocht is en de nieuwe kerkzaal in De Heul nog niet is opgeleverd?

Als de Exoduskerk verkocht is en de nieuwe kerkzaal in De Heul nog niet is opgeleverd wordt gezocht naar een andere kerkzaal van waaruit de uitvaart plaats kan vinden. Enkele opties zijn: het gebruik van de kerkzaal in de Johanneskerk of Grote Kerk of (als de Exoduskerk is verkocht aan een religieus genootschap) huur van de Exoduskerk.


Kerken in nieuwe kerkzaal koffiedrinken, contact met andere kerkgangers, (verhuur kerkzaal, koffie drinken, vergaderingen, kosterschap, etc.)

Lopen we elkaar in de weg?

De werkgroep voor inrichting van de nieuwe kerkzaal zal de consequenties in kaart brengen van het gezamenlijk gebruik van de algemene ruimten in de Johanneskerk en het wijkcentrum De Heul.

Wordt het niet te druk bij ingang of komen er twee ingangen?

De werkgroep voor inrichting van de nieuwe kerkzaal zal de consequenties in kaart brengen van het gezamenlijk gebruik van de algemene ruimten, incl. de ingangen, in de Johanneskerk en het wijkcentrum De Heul.

Zijn er genoeg nevenruimtes?

De werkgroep voor inrichting van de nieuwe kerkzaal zal de consequenties in kaart brengen van het gezamenlijk gebruik van de algemene ruimten in de Johanneskerk en het wijkcentrum De Heul.

Zal het gezamenlijk gebruik van één gebouw geen geluidsoverlast geven?

De werkgroep van de Algemene Kerkenraad voor bouw van de nieuwe kerkzaal zal aandacht besteden aan de geluidsdempende maatregelen bij gelijktijdige kerkdiensten van het Open Pastoraat en de Johanneskerk.

Hoe gaan we koffiedrinken?

De werkgroep voor inrichting van de nieuwe kerkzaal zal de consequenties in kaart brengen van het gezamenlijk gebruik van de algemene ruimten in de Johanneskerk en het wijkcentrum De Heul.

Wanneer we gaan kerken in de Heul, zouden we er voor kunnen kiezen een andere naam te gaan gebruiken voor de kerkzaal. Onderstaande suggesties werden gedaan.
• De Heul: stromend water, levend water
• De Zwenk: draaien of opnieuw beginnen