Privacyverklaring Wijkgemeente 1 – Open Pastoraat

Wijkgemeente 1 – Open Pastoraat – is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Gerard Groot (scriba)
Schans 20
4207 EP Gorinchem
Tel:     0183-636724
Mail:    gpgroot@gmail.com

Website: www.openpastoraat.nl

Voor wijziging van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Gerard Groot: gpgroot@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wijkgemeente 1 verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u geregistreerd staat in het landelijk systeem van de Protestantse Kerk Nederland.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum en geboorteplaats
  • Datum doop en belijdenis
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Mailadres
  • Burgerlijke staat

Doel verwerken persoonsgegevens
Wijkgemeente 1 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • bijhouden van het aantal aangesloten leden
  • pastorale zorg

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
Wijkgemeente 1 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer u vindt dat wij uw persoonsgegevens niet langer mogen bewaren, dan kunt u dat laten weten.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wijkgemeente 1 verstrekt de adresgegevens aan degene die pastorale zorg verlenen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wijkgemeente 1 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar gpgroot@gmail.com

Klacht indienen
Wijkgemeente 1 wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wijkgemeente 1 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via gpgroot@gmail.com