Kerkenraad

Created with GIMP

De kerkenraad, het bestuur van het Open Pastoraat, bestaat uit ouderlingen, diakenen, ouderling-kerkrentmeesters, één kerkrentmeester en de predikant. De kerkenraad heeft werkgroepen en commissies die taken uitvoeren en adviseren. De dagelijkse aansturing van die werkgroepen en commissies wordt door het breed moderamen (dagelijks bestuur) gedaan. De pastoraal medewerkers en de kerkrentmeester nemen deel aan de vergaderingen, maar hebben geen formeel stemrecht. De kerkenraad kiest zelf zijn voorzitter en secretaris. Om de vier jaar stelt de kerkernaad een beleidsplan vast. Het beleidsplan voor 2022 tot 2026 is ontwikkeling: Concept Beleidsplan 2022-2026.

De scriba van de kerk is mevrouw Coby Korevaar. Zij is per email te bereiken op het emailadres: [email protected]

Vergadering

De vergaderingen van de kerkenraad zijn openbaar. Je kunt als toehoorder de vergaderingen bijwonen. De kerkenraad kan besluiten (delen van) de vergadering besloten te houden.

Beleidsnotities en regelingen

Om de organisatorische en theologische zaken in goede banen te leiden, werkt het Open Pastoraat binnen de kaders van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.
De actuele versie hiervan is te vinden op de website van de PKN:  www.protestantsekerk.nl.

Binnen de kerkorde heeft het Open Pastoraat de vrijheid om eigen beleidskeuzes te maken. Deze keuzes zijn uitgewerkt in de Plaatselijke Regeling Open Pastoraat 2015.