Kerkenraad

Created with GIMP

De kerkenraad, het bestuur van het Open Pastoraat, bestaat in 2016 uit negen ouderlingen, vier diakenen, drie ouderling-kerkrentmeesters, één kerkrentmeester en de predikant. De kerkenraad heeft werkgroepen en commissies die taken uitvoeren en adviseren. De dagelijkse aansturing van die werkgroepen en commissies wordt door het breed moderamen (dagelijks bestuur) gedaan. De pastoraal medewerkers en de kerkrentmeester nemen deel aan de vergaderingen, maar hebben geen formeel stemrecht. De kerkenraad kiest zelf zijn voorzitter en secretaris.

Vergaderdata

De vergaderingen van de kerkenraad zijn openbaar. Je kunt als toehoorder de vergaderingen bijwonen. De kerkenraad kan besluiten (delen van) de vergadering besloten te houden. Ongeveer een week voor de vergadering wordt een samenvatting van de agenda op de website gepubliceerd. De kerkenraad van het Open Pastoraat vergadert in 2017 op de volgende momenten:

  • zondag 8 januari na de dienst in de Exoduskerk
  • zondag 19 februari na de dienst in de Exoduskerk
  • zondag 9 april na de dienst in de Exoduskerk
  • zondag 11 juni na de dienst in de Exoduskerk
  • zondag 8 oktober na de dienst in de Exoduskerk
  • zondag 19 december na de dienst in de Exoduskerk

Beleidsnotities en regelingen

Om de organisatorische en theologische zaken in goede banen te leiden, werkt het Open Pastoraat binnen de kaders van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.
De actuele versie hiervan is te vinden op de website van de PKN:  www.protestantsekerk.nl.

Binnen de kerkorde heeft het Open Pastoraat de vrijheid om eigen beleidskeuzes te maken. Deze keuzes zijn uitgewerkt in de Plaatselijke Regeling Open Pastoraat 2015.